Các Quy chế Đào tạo

Quy chế 40 về đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ Chính quy

Các Quy chế Đào tạo - 07-10-2011

Năm 2007, Bô Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quy chế 40 về đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (kèm theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo):   QUY...

Quy chế 25 về đào tạo Đại học và Cao đẳng

Các Quy chế Đào tạo - 07-10-2011

Năm 2006, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quy chế 25 về đào tạo Đại học và Cao đẳng (kèm theo Quyết định số 25 /2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)   QUY CHẾ...