Đề tài cấp Trường

Một số đề tài NCKH và SKCT năm 2012

Đề tài cấp Trường - 06-08-2012

  Đềtài: “Ứng dụng HPLC trong định lượng Ampicilin natri” Nội dung: - Thực hành được kỹ thuật sử dụng HPLC trong định lượng thuốc. - Xác định được hàm lượng ampicilin trong chế phẩm bột pha tiêm. Chủ  nhiệm đề tài: ThS. Trần Bá Kiên (Bộ môn Hóa dược)                ...