Khoa & Bộ môn

Bộ môn Quản Lý Dược

Bộ môn Quản lý và Kinh tế Dược - 14-07-2011

  DSCKI Nguyễn Xuân Hùng, Phó trưởng Bộ môn, Phụ trách Bộ môn   CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN BỘ MÔN QUẢN LÝ DƯỢC            - DSCKI Nguyễn Xuân Hùng, Phó trưởng Bộ môn, Phụ trách Bộ môn           - Ths. Dương Ánh Tuyết, GV           - DS. Nguyễn Thị Nhàn,...

Chức năng và nhiệm vụ bộ môn quản lý dược

Bộ môn Quản lý và Kinh tế Dược - 14-07-2011

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:              - Quản lý giảng dạy các môn học và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Quản lý và Kinh tế dược            - Giảng dạy các môn học: Tổ chức và Quản lý...

Cán bộ, giảng viên bộ môn Toán - Tin

Bộ môn Toán - Tin - 14-07-2011

    CN. Nguyễn Văn Lợi, Phụ trách Bộ môn   CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN BỘ MÔN TOÁN - TIN             - CN Nguyễn Văn Lợi, Phụ trách Bộ môn           - Bà Nguyễn Thị Kiều Thu, GV           - Ông Vũ Văn Huy, GV           - Bà Phan...

Chức năng - Nhiệm vụ Bộ môn Toán Tin

Bộ môn Toán - Tin - 14-07-2011

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:           - Quản lý giảng dạy các môn học và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Tin học ứng dụng, Vật lý  đại cương và Toán xác suất thống kê.           - Giảng dạy các...

Bộ môn Dược Liệu

Bộ môn Dược liệu - 14-07-2011

    CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, KỸ THUẬT VIÊN BỘ MÔN DƯỢC LIỆU   DS Nguyễn Thị Mai, Phụ trách Bộ môn   Các thầy cô bộ môn Dược liệu   - DS Nguyễn Thị Mai, Phụ trách Bộ môn - DS Đinh Thị Hoạch, GV - Ths. Đỗ Văn Khái, GV - Ths Vũ Thị...

Chức năng - Nhiệm vụ bộ môn dược liệu

Bộ môn Dược liệu - 14-07-2011

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:         - Quản lý giảng dạy các môn học và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Thực vật và Dược liệu         - Giảng dạy các môn học:  Viết và đọc tên thuốc, Thực vật, Dược liệu.    ...

CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN BỘ MÔN BÀO CHẾ

Bộ môn Bào chế - 14-07-2011

    DANH SÁCH GIẢNG VIÊN VÀ CÁN BỘ THUỘC BỘ MÔN BÀO CHẾ   DSCKI Nguyễn Lý Cường, Trưởng Bộ môn       Các thầy cô bộ môn bào chế      - DSCKI  Nguyễn Lý Cường, GVC, Trưởng BM  - Ths. Nguyễn Thị Huyền, GV  - Ths.. Nguyễn Minh Ngọc, GV  - DS Phạm Hữu...

Chức năng - Nhiệm vụ bộ môn bào chế

Bộ môn Bào chế - 14-07-2011

  I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:             - Quản lý giảng dạy các môn học và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực bào chế.             - Giảng dạy các môn học về kỹ thuật bào chế các dạng thuốc và mỹ phẩm.           ...

Bộ môn Y - Sinh

Bộ môn Y – Sinh - 14-07-2011

CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN BỘ MÔN Y - SINH   BS Vũ Thiên Tuân, Phụ trách Bộ môn             Cán bộ, Giảng viên Bộ môn Y - Sinh   - BS Vũ Thiên Tuân, Phụ trách Bộ môn - ThS Nguyễn Văn Quyết, GV - BS. Lê Thị Anh -...

Chức năng và nhiệm vụ bộ môn Y - Sinh

Bộ môn Y – Sinh - 14-07-2011

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:              - Quản lý giảng dạy các môn học và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Sinh học, Vi sinh, Hoá sinh, Giải phẫu sinh lý và Bệnh học             - Giảng dạy...