Phòng Quản lí KH & Hợp tác QT

Cán bộ phòng Quản lý KH và Hợp tác QT

Phòng Quản lí KH & Hợp tác QT - 14-05-2012

  CÁN BỘ, VIÊN CHỨC PHÒNG QLKH & HTQT   TS. Trần Bá Kiên, Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng Phòng       - TS. Trần Bá Kiên, Trưởng phòng - Ths. Đinh Thị Hải Bình, Phó trưởng phòng - ThS. Nguyễn Thị Đông - ThS. Vương Thị Liên ...

Chức năng - nhiệm vụ

Phòng Quản lí KH & Hợp tác QT - 14-05-2012

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:             - Tham mưu giúpHiệu trưởng về công tác nghiên cứu khoa học(NCKH), vàhợp tác quốc tế(HTQT)của Trường.              - Xây dựng kế hoạch về hoạt động NCKH; giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch NCKHtrong Nhà trường.            ...