//

Phòng Quản trị - Trang thiết bị

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG QUẢN TRỊ - TRANG THIẾT BỊ
1. Chức năng:
          Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản trị và quản lý cơ sở vật chất của Trường; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các công tác quản lý hạ tầng cơ sở của Trường bao gồm đất đai, nhà cửa, lớp học, phòng làm việc, hội trường, phòng thí nghiệm, xưởng, hệ thống kiốt, vườn hoa, cây cảnh, hệ thống giao thông nội bộ; quản lý hệ thống điện, nước trong toàn Trường; lập kế hoạch và triển khai công tác mua sắm, quản lý các trang thiết bị, vật tư chuyên môn của Trường; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kế hoạch, quy hoạch, trang bị toàn bộ hệ thống thiết bị, máy móc phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ và sản xuất của Trường; đảm bảo công tác thư viện, thông tin khoa học phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ và sản xuất của Trường.
2. Nhiệm vụ:
a. Công tác quản lý cơ sở hạ tầng, xây dựng cơ bản:
- Chịu trách nhiệm quản lý, tu sửa, bảo dưỡng toàn bộ cơ sở hạ tầng đất đai, vườn hoa, cây xanh, hàng rào, hệ thống giao thông, hệ thống cống rãnh, hệ thống nhà (gồm: nhà làm việc, xưởng trường, phòng thí nghiệm, lớp học, hội trường, phòng khách, hệ thống kiốt) trong khu đất thuộc Trường quản lý;
- Lập kế hoạch thường xuyên tu bổ, sửa chữa kịp thời, chống xuống cấp các cơ sở vật chất của Trường phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học;
- Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiệm thu các công trình xây dựng mới, các công trình sửa chữa, cải tạo, nhận bàn giao và có kế hoạch đưa các công trình đó vào sử dụng có hiệu quả;
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức đấu thầu xây dựng, sửa chữa những hạng mục và danh mục thuộc lĩnh vực được giao;
- Quản lý, vận hành hệ thống trạm điện và hệ thống lưới điện của toàn Trường. Đảm bảo lưới điện trong Trường luôn hoạt động ổn định phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hoạt động văn phòng sinh hoạt của cán bộ, viên chức học sinh - sinh viên;
- Quản lý, vận hành hệ thống trạm khai thác và hệ thống mạng cấp nước trong toàn Trường. Đảm bảo thường xuyên có nước sạch sử dụng cho các hoạt động của Trường;
- Xây dựng kế hoạch và lập dự toán hàng năm cho việc sửa chữa, tu bổ hệ thống điện, nước trong toàn Trường;
- Chủ động nghiên cứu, đề xuất các biện pháp hữu hiệu và tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý nhằm tiết kiệm và chống thất thoát, lãng phí điện, nước.
b) Công tác Vật tư và Trang thiết bị
- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho việc đầu tư và trang bị phương tiện kỹ thuật phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ và phục vụ;
- Xây dựng quy hoạch thiết bị, phương tiện kỹ thuật tại các phòng làm việc, phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng trường, hội trường nhằm đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, đáp ứng kịp thời cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ và sản xuất của Trường;
- Lập kế hoạch dự trù hàng năm, hàng quý mua sắm vật tư (dụng cụ thủy tinh, hóa chất, vật tư tiêu hao, sinh vật phẩm…), văn phòng phẩm, bảo hộ lao động, bàn ghế, tủ các loại, các thiết bị phục vụ cho giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và công nghệ;
- Nhập kho, sắp xếp kho tàng, bảo quản đảm bảo chất lượng, an toàn theo đúng chế độ chuyên môn và quy định của Nhà nước;
- Duyệt dự trù, cấp phát đúng nhu cầu thực tập và nghiên cứu khoa học của các bộ môn, đơn vị theo quy định hiện hành. Lập sổ sách theo dõi vật tư theo đúng nguyên tắc và chế độ nhà nước quy định, thanh quyết toán kịp thời về sử dụng các vật tư. Kiểm kê định kỳ và đề xuất thanh xử lý theo quy định;
- Soạn thảo hợp đồng, lập phương án phân phối trình Ban Giám hiệu duyệt, tổ chức tiếp nhận thiết bị. Phối hợp với bộ môn, đơn vị liên quan triển khai lắp đặt, vận hành, đào tạo, bàn giao, lập hồ sơ và nội quy sử dụng thiết bị. Theo dõi bảo hành thiết bị và tham mưu cho Ban Giám hiệu xây dựng hợp đồng bảo trì đối với những thiết bị có yêu cầu;
- Đảm bảo việc sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị. Tổ chức kiểm tra kỹ thuật thiết bị; thu hồi, điều chuyển và thanh lý những máy móc, thiết bị hư hỏng, không phù hợp hoặc không còn khả năng sử dụng;
- Theo dõi đôn đốc kiểm tra việc thực hiện quy chế quản lý dược, vật tư của các bộ môn, đơn vị trong trường;
- Hàng năm, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm kê để nắm tình hình trang thiết bị. Quản lý thiết bị, theo dõi, trình duyệt và tổ chức sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị. Định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng máy móc, thiết bị tại các đơn vị. Xây dựng quy chế quản lý và sử dụng trang thiết bị thống nhất trong toàn Trường;
- Trực tiếp quản lý việc lắp đặt và sử dụng hệ thống điện thoại trong Trường, đảm bảo cho thông tin liên lạc luôn thông suốt. Chịu trách nhiệm phần cứng hệ thống công nghệ thông tin, phối hợp với bộ phận công nghệ thông tin, đảm bảo hoạt động mạng LAN của Trường;
- Đầu mối tiếp nhận, quản lý và đề xuất việc phân phối các trang thiết bị thuộc viện trợ của nước ngoài theo đúng quy định hiện hành;
- Thực hiện các công việc phục vụ giảng đường (bao gồm: bố trí trang thiết bị giảng dạy; âm thanh, điện ánh sáng…);
- Quản lý và theo dõi việc xuất - nhập, hàng tồn tại các kho của Trường.
c. Công tác thư viện:
- Xây dựng kế hoạch bổ sung thường xuyên sách, báo, giáo trình, tạp chí, tài liệu. Tổ chức quản lý chặt chẽ theo nội quy, quy chế của Thư viện các tài liệu, sách, giáo trình hiện có;
- Có kế hoạch từng bước nâng cấp, hiện đại hóa Thư viện nhằm tăng cường khả năng lưu trữ, tìm kiếm, xử lý thông tin trong nước và quốc tế. Có kế hoạch và tổ chức xây dựng Thư viện điện tử;
- Kết hợp với các đơn vị liên quan trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt khâu in ấn, xuất bản các giáo trình, tài liệu tham khảo khác phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học, khoa học công nghệ và sản xuất;
- Thực hiện công tác lưu trữ các luận văn, luận án Tiến sĩ, Thạc sĩ, Chuyên khoa của các cán bộ, viên chức và người lao động;
- Tổ chức tốt phòng đọc phục vụ cán bộ, viên chức và học sinh  sinh viên. Có kế hoạch xây dựng, mở rộng thêm phòng đọc sách nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của bạn đọc;
- Tổ chức hướng dẫn bạn đọc, đặc biệt các học sinh sinh viên mới vào Trường sử dụng Thư viện. Thường xuyên tổ chức công tác giới thiệu sách, tài liệu, tạp chí và các thông tin khoa học kỹ thuật mới;
- Có biện pháp tăng cường công tác tìm kiếm, khai thác, cập nhật các thông tin khoa học, công nghệ và tổ chức kịp thời việc phổ biến rộng rãi thông tin cho bạn đọc;
- Tổ chức tốt việc cho bạn đọc mượn sách, báo, tài liệu, giáo trình;
- Thường xuyên công bố thông tin thư mục cung cấp cho cán bộ và sinh viên nội dung tóm tắt của tài liệu, sách, báo, tạp chí, công trình mới để thuận tiện cho việc tra cứu và cập nhật thông tin mới nhất.
d. Công tác công nghệ - thông tin:
- Xây dựng kế hoạch, triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ và sản xuất của Trường;
- Làm đầu mối thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin theo kế hoạch đã được phê duyệt;
- Hướng dẫn, đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, viên chức trong công tác chuyên môn;
- Quản lý, duy trì hoạt động ổn định và có hiệu quả hệ thống mạng LAN, Internet, Website, thư điện tử đảm bảo việc kết nối thông tin giữa các đơn vị trong và ngoài Trường;
- Xây dựng và đảm bảo an toàn hệ cơ sở dữ liệu cho các đơn vị;
- Lập kế hoạch nâng cấp, hoàn thiện mạng máy tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm hệ thống và quy trình thông tin, đảm bảo cho việc duy trì, trao đổi thông tin thông suốt, an toàn, bảo vệ bí mật choTrường;
- Tư vấn và triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin dữ liệu;
- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, chuyển giao công nghệ theo chuyên môn ngành dọc;
- Cập nhật thông tin trên trang Web;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:
Trong những năm qua, với tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh của tập thể, phòng liên tục được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch UBND Tỉnh Hải Dương:
 * Danh hiệu tập thể
- Năm học 2020 - 2021: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế
- Năm học 2022 – 2023: Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh Hải Dương
* Danh hiệu cá nhân của phòng
- Bằng khen Công đoàn Y tế Việt Nam
- Bằng khen Chủ tịch UBND Tỉnh Hải Dương
III. VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯƠNG NHIỆM PHÒNG QT-TTB
        

Trưởng phòng:
Ths. Nguyễn Tân An
Điện thoại: 0912.633.466
Email: nguyentanan.hccp@gmail.com
 
Ds. Đặng Minh Thúy
Điện thoại: 0986.704911
Email: minhthuys81@gmail.com
Kỹ sư. Quách Hoàng Minh Điện thoại: 0978.976.765
Email: quachhoangminhcdd@gmail.com
CN. Hoàng Thị Sâm Điện thoại: 0963.964256

Email: hoanghaisamhd@gmail.com

KTV. Lã Ngọc Viên Điện thoại: 0976.326359
Email: 
CN. Lã Quang Điện thoại: 0907.389888
Email: 
 

 

Ths. Nguyễn Tân An, Trưởng Phòng
 


THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
  • CRBPharm - Sản phẩm từ tâm
  •  
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook