Phiếu báo dạy bù giờ

Tải bản mềm tại đây

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC

TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHIẾU BÁO DẠY BÙ GIỜ

          Kính gửi: Phòng Đào tạo

 

Tôi tên là: …………………………….………….……….………

Đơn vị: …………………………………………................………..……………

Giảng dạy môn học: ………………………………………………..…………….

Lớp: ……………………………………………………………………..………..

Ngày nghỉ: ……………………………………Số ngày/buổi nghỉ:……………...

Lí do nghỉ: ……………………………………………………………….……….

…………………………………………………………………………………….             Số tiết nghỉ: …………………………….…... Lý thuyết/thực hành:…….………..

Ngày bù: ……………………………………...Số ngày/buổi bù:……………...

Số tiết bù: ………………………………………………………………. Lý thuyết/thực hành:…………….

Thời gian bắt đầu: …………………….. Thời gian kết thúc:………..…………...

Lịch dạy bù chi tiết:

Ngày

 

Buổi/GĐ

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

 

Thứ 7

 

Chủ nhật

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Ngày ….. tháng ….. năm 20….

PHÒNG ĐÀO TẠO                      TRƯỞNG BỘ MÔN                     NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)                           (Ký, ghi rõ họ tên)                           (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
  • trungtamnghiencuuduoc.vn
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook