Giấy xác nhận vay vốn tín dụng

Tải bàn mềm tại đây

Mẫu  số : 01/TDSV

(Do HSSV lập)

 

BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC

TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG

 

 

GIẤY XÁC NHẬN

Họ và tên sinh viên:........................................................................................................................

Sinh ngày........../.........../…………………….                        Giới tính: Nam   Nữ  

CMND số:............................ngày cấp……..../…......./…......... Nơi cấp:.........................................

Mã trường theo học (mã quy ước trong tuyển sinh ĐH,CĐ, TCCN): ............................................

Tên trường: Cao đẳng Dược TW-Hải Dương

Ngành học: …………..............................................................................................................

Hệ đào tạo (Đại học, cao đẳng, dạy nghề):..............................................................................

Khoá:.........................................................  Loại hình đào tạo:................................................

Lớp :........................................................... Số thẻ SV (mã SV):.........................................

Khoa:.........................................................................................................................................

Ngày nhập học:.........../............./............... Thời gian ra trường(tháng/năm).............................

 (Thời gian học tại trường:....................tháng)

- Số tiền học phí hàng tháng.......................................đồng

            Thuộc diện:                 Không miễn giảm      

                          Giảm học phí             

                                                Miễn học phí              

            Thuộc đối tượng:        Mồ côi                        

                                                Không mồ côi             

- Trong thời gian theo học tại Trường anh (chị).............................................................................  không bị xử phạt hành chính trở lên về hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp buôn lậu.

- Số tài khoản của Trường cao đẳng Dược TW Hải Dương: 3714.0.1057275 tại Kho bạc Nhà nước - Hải Dương.

 

 

 

 

 

 

Hải Dương, ngày ....... tháng ......... năm.........

KT. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook