Đơn xin trở lại học tập

Tải bàn mềm tại đây


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN TRỞ LẠI HỌC TẬP

 

                Kính gửi:          - Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương

                                            - Phòng Công tác HSSV

 

Tên em là:………………………………………... Giới tính: ....……………

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………........………....

Hộ khẩu thường trú:……………………………………….......……………..

Theo QĐ số:……..…./QĐ-CĐD, ngày…..tháng …….năm …….. của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương, em đã nghỉ học tạm thời từ ngày ............................ đến ngày ...................................

Vì lý do:.........................................………………………………………………....................

………...……………......……………………………………………………………....

……………...………......……………………………………………………………….

Trong thời gian nghỉ học tạm thời tại gia đình và địa phương, em đã chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nay thời gian nghỉ học tạm thời đã hết, em làm đơn này xin Nhà trường cho phép em được trở lại Trường tiếp tục học tập.

Em xin chấp hành đúng các quy định của Nhà trường và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Em xin trân trọng cảm ơn!

 

Xác nhận của

chính quyền địa phương

(Ký tên và đóng dấu)

Ý kiến

phụ huynh HSSV

……, ngày…..tháng…...năm ...…

Người làm đơn

 

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook