Đơn xin thực hành lại

Tải bản mềm tại đây

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN THỰC HÀNH LẠI

 

          Kính gửi: - Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Dược TW – Hải Dương

 - Bộ môn ……………………………………….

 - Giáo viên chủ nhiệm/Cố vấn học tập lớp ………………….…

 

Tên em là: ………………………………….……………………………….….……

Học sinh/Sinh viên lớp: …………………………………….....………..……………

Thầy/Cô GVCN/Cố vấn học tập lớp là:……………………………….……………..

Ngày …………em đã không đủ điều kiện bài thực hành môn:……………………

Lý do không đủ điều kiện bài thực hành:…………………………………………….

…………………………………………………………………………….………….

Em xin được thực hành lại bài: ………………………………………………….…...

………………………………………………………………………………………...

Vậy kính mong Phòng Đào tạo và Bộ môn xem xét, tạo điều kiện cho em thực hành lại. Em xin cam đoan thực hiện đúng và đầy đủ mọi qui định của Bộ môn và Nhà trường.

Em xin trân trọng cảm ơn!

                                                                                                Ngày ….. tháng ….. năm 20….

GVCN/CỐ VẤN HỌC TẬP XÁC NHẬN                                       NGƯỜI VIẾT ĐƠN

                                                                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)


THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook