Đơn xin thực hành bù

Tải bản mềm tại đây

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


ĐƠN XIN THỰC HÀNH BÙ

 

          Kính gửi: - Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Dược TW – Hải Dương

 - Bộ môn ……………………………………….

 - Giáo viên chủ nhiệm/Cố vấn học tập lớp ………………….…

 

Tên em là: ………………………………….……………………………….….……

Học sinh/Sinh viên lớp: …………………………………….....………..……………

Thầy/Cô GVCN/Cố vấn học tập lớp là:……………………………….…………….

Ngày ……………….… Em đã nghỉ buổi học thực hành môn:……....……………

Vì vậy em đã bị thiếu bài thực hành:………………….……………………….……

Lý do nghỉ: …………………………….…...…….……………………..…….…….

…………………………………………………………………………….…………

Em xin được thực hành bù bài: ………………………………………………….….

……………………………………………………………………………………….

Kính mong Phòng Đào tạo và Bộ môn xem xét, giải quyết. Em xin cam đoan thực hiện đúng và đầy đủ mọi qui định của Bộ môn và Nhà trường.

Em xin trân trọng cảm ơn!

 

Ngày ….. tháng ….. năm 20….

GVCN/CỐ VẤN HỌC TẬP XÁC NHẬN                                       NGƯỜI VIẾT ĐƠN

                                                                                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên)


THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook