Đơn xin thôi học

tải bàn mềm tại đây


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


ĐƠN XIN THÔI HỌC

 

Kính gửi:          - Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Dược TW Hải Dương

                            - Các phòng chức năng

                        - Cố vấn học tập lớp …………

                                                                                                                                 

Tên em là:…………………………………….... Giới tính: ………......……..

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………...…....……...

Hộ khẩu thường trú:………………………………………….……........……..

            Là ......................... Năm thứ: ....... Lớp:.......... Mã HSSV: ...............................

            Hệ đào tạo:.....................
            Loại hình đào tạo: ......................  Khoá học: ...................

Em viết đơn này xin Nhà trường cho em được thôi học tại Trường.

Lý do em xin thôi học: …………………………………………………......………

…………………………………………………………………..…………….......………

…………………………………………………………………..…………….......………

…………………………………………………………………..………….......…………

Em xin thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của Nhà trường.
Em xin trân trọng cảm ơn!

 

Ý kiến

của phụ huynh HSSV

........…, ngày …tháng….năm ...

Người làm đơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận của

chính quyền địa phương

hoặc cơ quan quản lý

 

Ý kiến CVHT


THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook