Đơn xin thi cải thiện

Tải bản mềm tại đây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN THI CẢI THIỆN

 

 

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Dược TW - Hải Dương

      Phòng Đào tạo

      Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng

      Bộ môn:………………………………………………….............

Tên em là:……………………………….. Mã sinh viên:…………………..

Số điện thoại: …………………………….Sinh ngày:……………………..

Lớp:……………………………………….Khóa: ………………………….

Em viết đơn này xin đăng ký thi cải thiện học phần ………………………..

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

điểm thi lần 1: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Lý do xin thi cải thiện: ……………………………………………………...

Em xin cam đoan thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ quy chế và quy định của nhà trường.

Em xin chân thành cảm ơn./.

Hải Dương, ngày……tháng …..năm…….

Phòng Đào tạo

Xác nhận số tiền đã nộp

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người làm đơn                         

(Ký và ghi rõ họ tên)

 
THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook