Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập

Tải bàn mềm tại đây


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI VÀ BẢO LƯU KẾT QỦA HỌC TẬP

 

Kính gửi:          - Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương

                            - Phòng Đào tạo

                        - Cố vấn học tập lớp …………

 

Tên em là:………………………………………... Giới tính: ....……………

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………........………....

Hộ khẩu thường trú:……………………………………….......……………..

            Là ......................... Năm thứ: ....... Lớp:.......... Mã HSSV: ..............................

            Hệ đào tạo:..................... Loại hình đào tạo: ......................  Khoá học: ...................

Em làm đơn này xin Nhà trường cho phép em được nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết qủa học tập.

Lý do em xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập là :…..…..….........…..............

…………………………………………………………………..…………….........………

…………………………………………………………………..…………….........………

Thời gian em xin nghỉ học tạm thời là từ ngày….................... đến ngày...…....……...........

Em xin chấp hành đúng các quy định của Nhà trường và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Em xin trân trọng cảm ơn!

 

Xác nhận của

chính quyền địa phương

(Ký tên và đóng dấu)

Ý kiến

phụ huynh HSSV

……, ngày…tháng…...năm ..…

Người làm đơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Ý kiến của Phòng Đào tạo

    Ý kiến CVHT


THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook