ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
(Dùng cho HSSV đang học tại trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương )
 
Kính gửi:   - Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương
                   - Phòng công tác Hoc sinh, sinh viên
                   - Cố vấn học tập lớp:.......
 
Họ và tên: ....................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: ...............................................
Nơi sinh: .....................................................................
Số điên thoại liên lạc khi cần:……………………….
Họ và tên cha/mẹ học sinh, sinh viên: ................................................................
Hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ): Số nhà (thôn xóm) .......................................
        Xã (phường) : .............................., huyện (quận): .....................................
        Tỉnh (Thành phố): ......................................................................................
Lớp: ................................................ Mã số HSSV: ............................................
Ngành học: ........................................Khóa học: .............................................. 
Thời gian đào tạo:............................. .Hệ đào tạo: .............................................
Thuộc đối tượng: ................................................................................................
         Căn cứ vào nghị định số 86/2015/NĐ-CP Chính phủ, em làm đơn này đề nghị được xem xét, giải quyết chế độ miễn giảm học phí theo quy định.
         Em xin cam đoan những thông tin trên đây là đúng sự thật. Nếu sai, em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
 
 
Hải Dương, ngày ..... tháng ..... năm 2018
     Xác nhận của GVCN/ CVHT                                  Người làm đơn
                                                                                  (Ký và ghi rõ họ tên)

THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook