Bộ môn Y – Sinh

Bộ môn Y - Sinh

Bộ môn Y – Sinh - 14-07-2011

CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN BỘ MÔN Y - SINH   BS Vũ Thiên Tuân, Phụ trách Bộ môn             Cán bộ, Giảng viên Bộ môn Y - Sinh   - BS Vũ Thiên Tuân, Phụ trách Bộ môn - ThS Nguyễn Văn Quyết, GV - BS. Lê Thị Anh -...

Chức năng và nhiệm vụ bộ môn Y - Sinh

Bộ môn Y – Sinh - 14-07-2011

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:              - Quản lý giảng dạy các môn học và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Sinh học, Vi sinh, Hoá sinh, Giải phẫu sinh lý và Bệnh học             - Giảng dạy...