Bộ môn GD Thể chất – GD Quốc phòng

CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN BỘ MÔN GD THỂ CHẤT - GD QUỐC PHÒNG

Bộ môn GD Thể chất – GD Quốc phòng - 14-07-2011

    CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN BỘ MÔN GD THỂ CHẤT - GD QUỐC PHÒNG   CN Vũ Văn Lộc, Phụ trách Bộ môn   Các Cán bộ, Giảng viên bộ môn GD thể chất - GD quốc phòng                   - CN Vũ Văn Lộc, Phụ trách Bộ môn                 - CN Trần...

Chức năng và nhiệm vụ bộ môn GD thể chất - GD quốc phòng

Bộ môn GD Thể chất – GD Quốc phòng - 14-07-2011

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:          - Quản lý giảng dạy các môn học và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng.          - Giảng dạy các môn học: Giáo dục thể chất và...