Bộ môn Mác – Lênin

Bộ môn Mác - Lênin

Bộ môn Mác – Lênin - 14-07-2011

    CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN BỘ MÔN MÁC - LÊNIN   ThS. Đinh Thị Ngọc Bích, Trưởng Bộ môn   Các Cán bộ, Giảng viên bộ môn Mác - Lênin             - ThS.  Đinh Thị Ngọc Bích, Trưởng Bộ môn             - ThS. Vũ Thị Hà, GV             - ThS. Lê Duy Bình,...

Chức năng và nhiệm vụ bộ môn Mác – Lênin

Bộ môn Mác – Lênin - 14-07-2011

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:           - Quản lý giảng dạy các môn học và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.           - Giảng dạy các môn học: ...