Bộ môn Ngoại ngữ

Bộ môn Ngoại Ngữ

Bộ môn Ngoại ngữ - 14-07-2011

    DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN BỘ MÔN NGOẠI NGỮ   Ths. Vương Thị Liên - Trưởng Bộ môn   Cán bộ, Giảng viên Bộ môn ngoại ngữ     - ThS Vương Thị Liên, Trưởng Bộ môn - CN Nguyễn Thị Việt Nga, GV - CN Đỗ Thanh Uyên, GV - CN Phạm Thị...

Chức năng và nhiệm vụ bộ môn ngọai ngữ

Bộ môn Ngoại ngữ - 14-07-2011

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:         - Quản lý giảng dạy các môn học và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực ngôn ngữ tiếng Anh.         - Giảng dạy môn học Tiếng Anh cho học sinh sinh viên         - Bồi dưỡng...