Bộ môn Hóa học

Bộ môn Hóa Học

Bộ môn Hóa học - 14-07-2011

    DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN BỘ MÔN HÓA HỌC    Ths. Nguyễn Ngọc Linh -  Phụ trách Bộ môn   Các giảng viên bộ môn Hóa học              - Ths. Nguyễn Ngọc Linh - Phụ trách Bộ môn            - Ths. Bùi...

Chức năng - Nhiệm vụ bộ môn hóa học

Bộ môn Hóa học - 14-07-2011

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:             - Quản lý giảng dạy các môn học và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Hóa học và Hóa phân tích             - Giảng dạy các môn học:  Hóa đại cương vô...