Bộ môn Dược liệu

Bộ môn Dược Liệu

Bộ môn Dược liệu - 14-07-2011

    CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, KỸ THUẬT VIÊN BỘ MÔN DƯỢC LIỆU   DS Nguyễn Thị Mai, Phụ trách Bộ môn   Các thầy cô bộ môn Dược liệu   - DS Nguyễn Thị Mai, Phụ trách Bộ môn - DS Đinh Thị Hoạch, GV - Ths. Đỗ Văn Khái, GV - Ths Vũ Thị...

Chức năng - Nhiệm vụ bộ môn dược liệu

Bộ môn Dược liệu - 14-07-2011

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:         - Quản lý giảng dạy các môn học và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Thực vật và Dược liệu         - Giảng dạy các môn học:  Viết và đọc tên thuốc, Thực vật, Dược liệu.    ...