Bộ môn Quản lý và Kinh tế Dược

Bộ môn Quản Lý Dược

Bộ môn Quản lý và Kinh tế Dược - 14-07-2011

  DSCKI Nguyễn Xuân Hùng, Phó trưởng Bộ môn, Phụ trách Bộ môn   CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN BỘ MÔN QUẢN LÝ DƯỢC            - DSCKI Nguyễn Xuân Hùng, Phó trưởng Bộ môn, Phụ trách Bộ môn           - Ths. Dương Ánh Tuyết, GV           - DS. Nguyễn Thị Nhàn,...

Chức năng và nhiệm vụ bộ môn quản lý dược

Bộ môn Quản lý và Kinh tế Dược - 14-07-2011

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:              - Quản lý giảng dạy các môn học và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Quản lý và Kinh tế dược            - Giảng dạy các môn học: Tổ chức và Quản lý...