Phòng Công tác HS – SV

Chức năng - Nhiệm vụ

Phòng Công tác HS – SV - 18-07-2011

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:   - Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác HSSV trong nhà trường.   - Tổ chức, thực hiện giúp đỡ HSSV trong học tập, rèn luyện.   - Thực hiện các chế độ...

Cán bộ phòng Công tác HS - SV

Phòng Công tác HS – SV - 15-07-2011

Cn. Nguyễn Văn Nam, Trưởng phòng   Tập thể cán bộ phòng công tác HS-SV CÁC BÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM: -      Ông Nguyễn Văn Nam, Trưởng Phòng -      Bà Vũ Thị Hồng Vân -      Ông Nguyễn Văn Mẫu -      Bà Tăng Thị Dung -      Bà Nguyễn Thị Trang ...