Phòng Tài chính Kế toán

Chức năng - Nhiệm vụ

Phòng Tài chính Kế toán - 15-07-2011

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:   - Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác tài chính, kế toán của nhà trường.   - Xây dựng kế hoạch về hoạt động tài chính, kế toán; dự toán thu, chi  theo quy định.   - Thực hiện các nghiệp vụ về tài...

Cán bộ phòng Tài chính Kế toán

Phòng Tài chính Kế toán - 15-07-2011

DANH SÁCH CÁN BÔ PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN CN Đào Thị Bình, Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng   Cán bộ, viên chức phòng Tài cính - Kế toán   - Bà Đào Thị Bình  (Trưởng Phòng)                    - Bà Bùi Kim Dung  - Bà Lê Thị Thu Bình - Bà Nguyễn...