Phòng Tổ chức cán bộ

Chức năng - Nhiệm vụ

Phòng Tổ chức cán bộ - 15-07-2011

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:   - Tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý và thực hiện công tác tổ chức bộ máy; quy hoạch và quản lý đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; chế độ chính sách; công tác thi đua khen thưởng,...

Cán bộ, viên chức phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Tổ chức cán bộ - 15-07-2011

  CÁN BỘ, VIÊN CHỨC PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ   ThS Trần Hải Ưng, Trưởng Phòng   Cán bộ của phòng Tổ chức cán bộ        - Ths Trần Hải Ưng, Trưởng Phòng      - Ths Trịnh Thị Bích Thảo, chuyên viên      - Ths Trần Thị Duyên, chuyên viên   ...