Phòng Quản trị

Chức năng - nhiệm vụ

Phòng Quản trị - 15-10-2015

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ             - Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng của Nhà trường.             - Giám sát các dự án, công trình xây dựng; tổ chức sửa chữa lớn, nhỏ; đảm bảo cơ sở hạ...

Cán bộ, viên chức phòng Quản trị

Phòng Quản trị - 09-10-2015

CÁN BỘ, VIÊN CHỨC PHÒNG QUẢN TRỊ   ĐC Nguyễn Quang Tuấn - Trưởng phòng   Các cán bộ, viên chức phòng Quản trị   - Ông Nguyễn Quang Tuấn - Trưởng Phòng - Ông Lã Ngọc Viên - Ông Vũ Đức Cảnh - Ông Quách Hoàng Minh ...