Sứ mạng lịch sử, Mục tiêu và Quy mô đào tạo của Trường

Sứ mạng lịch sử, Mục tiêu và Quy mô đào tạo

Sứ mạng lịch sử, Mục tiêu và Quy mô đào tạo của Trường - 14-07-2011

  Sứ mạng lịch sử, Mục tiêu và Quy mô đào tạo của Trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương.             Sứ mạng: Trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương là cơ sở đào tạo công lập, có sứ mạng tiên phong trong việc đào...