Tuyển sinh

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NV BỔ SUNG DSCĐ NĂM 2016

Tuyển sinh - 21-08-2016

BỘ Y TẾ TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TW Số:… TS- CĐD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   V/v tuyển sinh nguyện vọng bổ sung DSCĐ                       Hải Dương, ngày 20 tháng...

ĐIỂM CHUẨN VÀ DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYÊN NV1 NĂM 2016

Tuyển sinh - 14-08-2016

        Hôm nay, 13/08/2016 Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương đã công bố Biên bản xác định điểm trúng tuyển Dược sĩ Cao đẳng hệ chính quy Nguyện vọng 1 năm 2016 như sau:         Tổ...

Tuyển sinh DSCĐ - Hệ chính qui năm 2016

Tuyển sinh - 01-08-2016

  BỘ Y TẾ TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TW Số:… TS- CĐD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   V/v tuyển sinh đào tạo DSCĐ                                  ...

Tuyển sinh DSTC năm 2016

Tuyển sinh - 23-06-2016

BỘ Y TẾ TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TW Số:…TS- CĐD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc             V/v tuyển sinh DSTC  năm 2016                                  ...

Tuyển sinh DSCĐ hệ CQ năm 2016

Tuyển sinh - 23-06-2016

  BỘ Y TẾ TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TW Số:… TS- CĐD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   V/v tuyển sinh đào tạo DSCĐ                                  ...

Thông báo tuyển sinh Dược sĩ CĐ Liên thông năm 2016

Tuyển sinh - 28-03-2016

      BỘ Y TẾ TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TW Số:…TS- CĐD        V/v tuyển sinh đào tạo DSCĐ             hệ liên thông  năm 2016  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                            Hải Dương, ngày 04 tháng 01...

Danh sách thí sinh trúng tuyển Dược sĩ cao đẳng liên thông

Tuyển sinh - 30-12-2015

       Hôm nay, 20/12/2015 Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương đã công bố danh sách thí sinh trúng tuyển Dược sĩ cao đẳng liên thông khóa 5 hệ Vừa làm vừa học đợt I năm 2015 như sau:    ...

Danh sách thí sinh trúng tuyển DSTC K49 năm 2015

Tuyển sinh - 17-09-2015

           Hôm nay, 10/9/2015 Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương đã công bố Biên bản xét tuyển TCCN hệ chính quy năm 2015 như sau:            Khu vực 3: 14.5 điểm,...

Danh sách thí sinh trúng tuyển và không trúng tuyển NV1 năm 2015

Tuyển sinh - 25-08-2015

       Hôm nay, 25/08/2015 Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương đã công bố Biên bản xác định điểm trúng tuyển Dược sĩ Cao đẳng hệ chính quy năm 2015 như sau:         Tổ hợp môn xét tuyển...