Quy định về công tác Giáo viên chủ nhiệm

Chuyên mục: Đào tạo, Lượt xem: 13833

 

Phòng Công tác HSSV nhà trường đã công bố và hướng dẫn thực hiện Quy định về công tác Giáo viên chủ nhiệm. Quy định này được ban hành kèm theo quyết định số: 226/QĐ-CĐD, ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương và có hiệu lực kể từ ngày ký. Toàn văn Quy định như sau:

 

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG CĐ DƯỢC TW

HẢI DƯƠNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                

QUY ĐỊNH

CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 226/QĐ-CĐD, ngày 22 tháng 5 năm 2012

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược TW – Hải Dương )

 

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng

            - Văn bản này quy định nhiệm vụ và quyền lợi đối với giáo viên chủ nhiệm lớp (GVCN);

            - Văn bản này áp dụng đối với cán bộ, giảng viên thuộc trường Cao đẳng Dược trung ương – Hải Dương.

 

Điều 2: Giải thích một số từ ngữ

            - Giáo viên chủ nhiệm: Là một chức danh được đặt ra để phục vụ công tác đào tạo và quản lý học sinh, sinh viên (HSSV), là người được Hiệu trưởng giao nhiệm vụ về công tác HSSV đới với một lớp (hoặc một khóa) cụ thể, hướng dẫn các hoạt động của lớp (hoặc khóa), kiêm nhiệm cố vấn học tập nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng dạy - học;

            - GVCN phải có:

            + Danh sách HSSV lớp chủ nhiệm;

            + Các Quy chế của Bộ GD&ĐT, Quy định của trường Cao đẳng Dược TW - Hải Dương;

+ Sổ tay công tác (ghi nhật ký công tác chủ nhiệm, GVCN tự lập sổ);

            + Các văn bản, giấy tờ liên quan đến kết quả học tập, rèn luyện, hoạt động ngoại khóa, khen thưởng - kỷ luật, miễn - giảm học phí, học bổng … của HSSV lớp chủ nhiệm.

 

II. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI GVCN

 

Điều 3: Nhiệm vụ cụ thể của GVCN lớp

1. Tiếp nhận HSSV

Sau ngày HSSV nhập trường, giáo viên chủ nhiệm (GVCN) nhận lớp, phối hợp với :

- Phòng Công tác HS-SV ổn định lớp, biên chế các tổ, cử Ban đại diện lớp;

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  nhà trường cử  BCH chi đoàn.

 

2. Đôn đốc HSSV tham gia  đầy đủ “ Tuần sinh hoạt công dân ”.

- Căn cứ  vào kế  hoạch tổ chức “ Tuần sinh hoạt công dân ” đầu khóa của nhà trường, GVCN kết hợp với Phòng Công tác HS-SV hướng dẫn HSSV học tập đạt kết quả tốt. Nhiệm vụ cụ thể:

+ Kiểm tra sĩ số lớp,

+ Theo dõi tình hình, hoạt động của lớp,

+ Hướng dẫn lớp viết thu hoạch (nếu được phân công ).

 

3. Phổ biến lịch học của lớp theo lịch chung của phòng Đào tạo.

            - Kết thúc “ Tuần sinh hoạt công dân ”, các lớp bước vào học tập chính khóa. GVCN trực tiếp phổ biến lịch học (tất cả các kỳ học), địa điểm học của lớp mình để HSSV hiểu rõ và thực hiện đúng.

 

4. Vào sổ công tác GVCN.

- Ghi chép đầy đủ các nội dung liên quan đến lớp vào sổ công tác GVCN (GVCN tự lập sổ)

            - Theo dõi và cập nhật thông tin về HS-SV lớp chủ nhiệm vào sổ.

 

5. Tổ chức điểm danh HSSV hàng tuần và họp lớp hàng tháng.

            - Tổ chức điểm danh HSSV lớp chủ nhiệm vào sáng thứ 2 hàng tuần, nội dung:

             +  Điểm danh

             + Tuyên dương, động viên, những HSSV có thành tích; phê bình, nhắc nhở kịp thời những hành vi sai phạm, tiêu cực của HSSV trong học tập và rèn luyện. (Ví dụ: Về kết quả học tập (qua sổ lên lớp, qua trao đổi với GVBM), số HSSV vi phạm quy chế thi, kiểm tra (qua số liệu của GVBM và bộ phận hành chính đào tạo); số HSSV nghỉ học có hoặc không có lý do ( số liệu qua sổ lên lớp ), số HSSV vi phạm nội quy KNT  (số liệu từ Phòng CT HSSV ).

             + Thông báo những thông tin cần thiết liên quan tới HSSV.

            -  Hàng tháng tổ chức họp lớp để nhận xét tình hình học tập, rèn luyện của HSSV       ( theo nội dung  họp hàng tuần ).

* Chú ý tới những HSSV yếu, kém về học tập, rèn luyện, tìm nguyên nhân để có biện pháp giúp đỡ thích hợp, hiệu quả.

- Thông báo bằng văn bản những trường hợp HSSV nghỉ học không có lý do từ 1  tháng trở lên về phòng Công tác HS-SV.

 

6. Định kỳ thăm hỏi, kiểm tra nơi ăn ở, sinh hoạt của HSSV.

            - HSSV nội trú

            - Thường xuyên thu thập thông tin liên quan đến lớp chủ nhiệm (qua nhiều kênh thông tin: GV, CBVC, HSSV …).

            - Nắm được địa chỉ, tên chủ nhà có HSSV lớp mình tạm trú ( với HSSV ngoại  trú)

            - Định kỳ thăm hỏi HSSV (Ít nhất 2lần / tháng ).

            - Kiểm tra đột xuất khi cần thiết ( Có thể kết hợp với Phòng CT HS-SV ).

 

7. Thường xuyên liên hệ, phối hợp với các phòng chức năng, các bộ môn, các đoàn thể trường để theo dõi, nắm được tình hình học tập, rèn luyện của HSSV lớp chủ nhiệm.

           

8. Tham gia tư vấn, hướng dẫn các hoạt động tập thể.

- Sinh hoạt lớp,

            - Đại hội lớp, đại hội chi đoàn,

            - Các hoạt động khác (Văn hóa văn nghệ, TDTT, vệ sinh môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội ... ).

* Chú ý tư vấn, hướng dẫn HSSV về: các nghi thức, các hình thức tổ chức, nội dung , cách điều hành ... một hoạt động cụ thể.

            - Tham dự đầy đủ các buổi họp HSSV do nhà trường tổ chức (Theo dõi số HSSV vắng mặt, lí do vắng... , ý thức họp của HSSV ).

- Có thể tổ chức cho HSSV đi tham quan, dã ngoại hoặc tham gia các hoạt động xã hội khác (nếu có điều kiện và được sự đồng ý của nhà trường).

            - Chủ trì các cuộc họp xét khen thưởng, kỷ luật HSSV của lớp theo đúng quy trình.

 

9. Tổ chức xét điểm rèn luyện cho HSSV ( theo Quy chế 60 và Tiêu chí đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV ), xác nhận sổ thực tập thực tế, giải quyết các đơn thư (nếu có).

            - Kết thúc kỳ học, năm học, Phòng Đào tạo gửi bảng tổng hợp điểm học tập cho GVCN nắm được kết quả học tập của HSSV trong lớp, kiểm dò đối chiếu để phát hiện nhầm lẫn, sai sót kịp thời sửa chữa.

            - Tổ chức bình xét điểm rèn luyện của HSSV (theo Quy chế 60 ).

            - Tham dự các cuộc họp có liên quan đến lớp mình phụ trách.

            - Ghi nhận xét vào sổ theo dõi lớp của GVCN.

            - Xác nhận vào sổ thực tập thực tế của HSSV.

            - Cho phép HSSV nghỉ học:

+ GVCN có thẩm quyền ký đơn cho HSSV nghỉ học 1 ngày/lần viết đơn.

+ Phòng Đào tạo có thẩm quyền ký đơn cho HSSV nghỉ học 2 ngày (liên tiếp)

+ HSSV xin nghỉ học từ 3 ngày (liên tiếp) trở lên phải xin ý kiến của Ban Giám hiệu.

- Giải quyết các đơn thư khác liên quan đến lớp chủ nhiệm (nếu có) trong phạm vi quy định.

 

10. Thông báo kết quả học tập và rèn luyện của HSSV với gia đình HSSV.

            - Đối tượng thông báo: là những HSSVđặc biệt (Xuất sắc, giỏi, hoặc yếu, kém về học tập và rèn luyện).

            - Thời gian thực hiện: sau mỗi học kỳ, hoặc đột xuất theo yêu cầu của nhà trường, do Ban Giám hiệu ký.

Trường hợp đặc biệt có thể mời phụ huynh HSSV tới trường để trao đổi trực tiếp (nhưng phải báo cáo Ban Giám hiệu ).

 

11. Theo dõi và giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến HSSV.

            - Nắm vững các chế độ chính sách liên quan tới HSSV.

- Đôn đốc nhắc nhở HSSV thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và quyền lợi của người học khi có thông báo của nhà trường: nộp học phí, lệ phí KTX …

            - Tập trung các ý kiến thắc mắc, kiến nghị của HSSV báo cáo BGH nhà trường ( nếu thấy ngoài khả năng giải quyết của cá nhân).

             Đối với những HSSV trong lớp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, GVCN cùng Ban đại diện lớp bàn biện pháp động viên, giúp đỡ hoặc hỗ trợ  kịp thời.

 

Điều 4: Quyền lợi của GVCN

GVCN thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được thanh toán bồi dưỡng theo quy định của Nhà trường và được xem xét trong việc bình xét các danh hiệu thi đua của năm học và khen thưởng đột xuất khác.

            * Quy định về thanh toán bồi dưỡng GVCN lớp (Tính với lớp học không quá 60     HS-SV)

            + Làm công tác chủ nhiệm 1 lớp (học trong giờ hành chính) được hưởng: 10% giờ giảng cơ bản.

            + Làm công tác chủ nhiệm từ 2 lớp trở lên (học trong giờ hành chính) hoặc1 lớp học ngoài giờ được hưởng: 10% giờ giảng cơ bản và được nhà trường xem xét bồi dưỡng thêm.

           

Điều 5: Khen thưởng, kỷ luật đối với GVCN

            - GVCN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (nêu trên) và tập thể lớp đạt danh hiệu “Tập thể lớp Xuất sắc ” (tiêu chuẩn theo Quy chế HSSV) xây dựng được phong trào thi đua học tập trong lớp, không có HSSV vi phạm quy chế thi, kiểm tra, không vi phạm nội quy, quy chế, quy định của nhà trường (nghỉ học không phép, bỏ giờ … ) thì GVCN được nhà trường khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác giáo viên chủ nhiệm lớp và được ưu tiên xem xét đối với các danh hiệu thi đua, nâng lương sớm …

            - GVCN không hoàn thành nhiệm vụ, để nội bộ lớp mất đoàn kết, không có biện pháp hoặc có nhưng không hiệu quả trong việc giáo dục, ngăn chặn HSSV trong lớp vi phạm kỷ luật (để tái diễn HSSV vi pham nội quy, quy chế), không xây dựng được phong trào thi đua học tập trong lớp, không đôn đốc được HSSV tham gia các hoạt động chung … nhà trường sẽ đưa vào xem xét, đánh giá khen thưởng đối với GVCN, đánh giá thi đua cuối năm học đối với cán bộ công chức của trường.

 

Điều 6: Tổ chức thực hiện

            - Hàng năm Phòng Công tác HS-SV tham mưu đề xuất giáo viên làm công tác chủ nhiệm để Hiệu trưởng phân công GVCN.

            - GVCN phải xây dựng kế hoạch và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ đối với lớp HSSV được phân công.

            - Các phòng, bộ môn thực hiện kiểm tra, đánh giá đối với GVCN, lồng ghép cùng công tác kiểm tra đánh giá cán bộ công chức của trường.

            - Yêu cầu các đơn vị trong trường và HSSV phối hợp tốt với GVCN để công tác giáo viên chủ nhiệm được hoàn thành theo quy định của Nhà trường.

            - Định kỳ 3 tháng một lần, Phòng Công tác HS-SV tổ chức họp GVCN để tổng kết, trao đổi kinh nghiệm, làm tốt công tác GVCN.

            - Trong thời gian thực hiện, nếu thấy có điều nào chưa phù hợp đề nghị các đồng chí đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi về Phòng Công tác HS-SV để Hội đồng nhà trường tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện hơn nữa công tác GVCN của nhà trường ./.

 

    HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

           Nguyễn Thị Hường

          

 

 

Các tin mới khác