Quy chế 40 về đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ Chính quy

Chuyên mục: Các Quy chế Đào tạo, Lượt xem: 23230

Năm 2007, Bô Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quy chế 40 về đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (kèm theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo):

 

QUY CHẾ

Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT

ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

–––––

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.Quy chế này quy định đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy bao gồm: tổ chức đào tạo; đánh giá học phần, thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp; điều kiện công nhận, xếp loại và cấp bằng tốt nghiệp.

2.Quy chế này áp dụng cho các trường trung cấp chuyên nghiệp, các trường đại học, cao đẳngvà các cơ sở giáo dục có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi tắt là các trường)thực hiện chương trình giáo dục trung cấp chuyên nghiệp theo niên chế kết hợp với học phần.

3. Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức tích luỹ tín chỉ thực hiện theo quy định của Quy chế đào tạo theo tín chỉ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

 

Các tin mới khác